Dags att ta avstånd från Vilks hädelser

Jag nåddes av den fruktansvärda nyheten om självmordsbombaren i Stockholm i Irak, det som tycks vara den unga mannens hemland.. Ett skäl självmordsbombaren hänvisat till är frustration över det sätt vi i Sverige har handskats med Lars Vilks hån av profeten Muhammed.

Det är många troende muslimer – förmodligen en stor majoritet – som upplevt sig, och det de håller heligt, kränkta av Lars Vilks skildring av profeten Muhammed. Också här i Irak har sekulära muslimer frågat mig hur Sverige kan tillåta att en konstnär kan tillåtas häda och kränka människor på ett sätt som kan bidra till stämningar som ytterst kan leda till ett oförsonligt våld..

Självklart finns det en anledning till svensk självreflektion. Har vi, som entydigt vill ta strid för yttrandefriheten och Lars Vilks rätt att kritisera islam, samtidigt haft förmågan att säga att det inte alltid är lämpligt, rimligt eller konstruktivt att använda den rättigheten till att kränka människor?

Jag ser på Lars Vilks på samma sätt som jag ser på pingstpastorn Åke Green, som för några år sedan valde att använda religionsfriheten för att hetsa mot homosexuella. Han åtalades för hets mot folkgrupp, men friades i andra instans, eftersom ett fällande hade varit en allvarlig inskränkning av religionsfriheten. Men konsekvensen blev att de grupper som främst har att ta ansvar för och värna religionsfriheten – religiösa ledare – entydigt tog avstånd från Åke Greens agerande. Samma entydiga avståndstagande från Lars Vilks agerande har inte gått att nå från yttrandefrihetens främsta värnare – publicisterna.

..De som sörjer mest i dag är Sveriges muslimer. Här finns sorg över att islam missbrukats för våld, men också oro över att detta kan späda på islamofobin i Sverige. Därför är det viktigt att muslimer och kristna – troende såväl som mer sekulära – går samman och söker den gemensamma vägen framåt. En väg i lyssnande och respekt för varandra och för nyanserna i en komplex och globaliserad värld. En väg i entydigt avståndstagande från våldet, och i synnerhet det våld som riktas mot oskyldiga civila för politiska syften.

Peter Weiderud, ordförande för Broderskapsrörelsen

Annonser

Bästa JulfilmenPublished in: on 23 december, 2010 at 01:02  Kommentera  
Tags: , , , , , ,

K.G. Hammar hyllade Ship to Gaza i fullsatt Göteborgskyrka

På lördagskvällen genomfördes en solidaritetskonsert till förmån för Ship to Gazas arbete för den instängda befolkningen i Gaza i Annedalskyrkan i Göteborg. Närmare 500 människor i alla åldrar hade hörsammat inbjudan att tända ett ljus för Gaza i vintermörkret. De fick bland annat lyssna till sång och musik av Trio Samara och Sångensemblen Amanda, samt Sara Bessa som läste valda stycken ur de så kallade Gaza-monologerna. De fick också lyssna till ett engagerat och känsloladdat tal av förre ärkebiskopen K G Hammar:

– Ikväll tänder vi ett ljus för Gaza därför att Gaza är vår planets största fängelse. 1,5 miljon människor bor på en yta stor som en fjärdedels Öland. Instängda, utan möjlighet att ta sig därifrån.. Brottet är att några bland Gazas befolkning, på grund av den obalans i makt och tillgång till livsresurser som råder mellan grannarna, i frustration skickar iväg några raketer över gränsen. Brottet är att befolkningen i fria demokratiska val har valt fel regering. På det brottet utdelas straffet. En kollektiv bestraffning i fängelse.

Hammar betonade vikten av noggrant språkval. Det är inte judarna i allmänhet som bär ansvaret för ockupations- och blockadpolitiken, utan Israels politiska ledning. Och: ”vi måste kunna kritisera staten Israels politik utan att bli kallad antisemit”.

Hammar drog paralleller till Sydafrika. Det är ”möjligt att söka försoningens väg i stället för den kollektiva bestraffningens och hämndens.” Han påminde om Nelson Mandelas ord: ”Min frihet är beroende av din frihet. Så länge du inte är fri kan jag aldrig bli fri.”

K G Hammar avslutade med att hylla Ship to Gaza:
– Och ikväll minns vi särskilt ett stort ljus i mörkret. Ship to Gaza. För ett drygt halvår sedan avseglade en flotta som byggde på just de ljusfundament som vi alla kan erfara: gränsöverskridande solidaritet, folkrätt och mänskliga rättigheter som grund, och ickevåld som väg och medel. Inte minst det sista visade sig vara det som motparten fruktade allra mest. Mycket energi lades ned på att visa att det användes lite våld, lite motstånd för att legitimera den egna våldsanvändningen. Alltså, den som har all våldskraft är mest rädd för att någon står upp med ickevåld för då försvinner legitimiteten. Det är hoppfullt att vi lever i en tid då vi får uppleva detta.

shiptogaza.se

Published in: on 22 december, 2010 at 03:23  Kommentera  
Tags: , , , ,

Nytt muslimskt center i Uppsala

Kulturföreningen Dawa i Uppsala hoppas få bygga en egen samlingslokal i stadsdelen Stenhagen. De vill skapa en mötesplats för muslimer på en obebyggd tomt mellan Sankta Maria kyrka och en mindre butik- och restauranglokal i Stenhagen. Därför har kommunens byggnadsnämnd nu gett kommunens tjänstemän i uppdrag att presentera ett förslag för en nybyggd lokal på platsen.

I sin ansökan pekar föreningen på att behovet av en lokal för Stenhagens muslimer är stort. Byggnaden ska fungera som en plattform där muslimer ska kunna träffas och bland annat hålla dagliga böner. Studiecirklar och språkundervisning är andra planerade verksamheter, liksom aktiviteter för barn och ungdomar samt aktivt stöd till särskilt utsatta i samhället. Enligt en skrivelse till kommunen, där planerna utvecklas, är ett av målen att bygga broar mellan föreningens medlemmar och samhället, ett arbete som kan spela en viktig roll i integrationsarbetet.

I de ännu preliminära skisserna planeras bönsal och utrymme för tvagning samt bibliotek, kontor och kök. Inriktningen är en byggnad i två plan med en totalyta på 1200 kvadratmeter. I dag är marken avsedd för butiksbyggnader, men eftersom inga planer finns på någon ny butik på platsen anses bestämmelsen förlegad. Byggnadsnämnden måste ändra planbestämmelsen innan den nya lokalen kan byggas.

– Vi skulle inte ge ett planuppdrag om vi inte trodde att det också var möjligt att bygga på tomten enligt förslaget, säger byggnadsnämndens ordförande Liv Hahne (M).

unt.se

Published in: on 22 december, 2010 at 02:39  Kommentera  
Tags: , , , , ,

Sveriges säkerhet och stabilitet är en religiös och social plikt

Svenska kommittén för kunskap om profeten Muhammad och försvar av islamiska helgedomar fördömer sprängningen som inträffade i Stockholms stad samt all form av övergrepp, våld skrämsel och hot mot oskyldiga människor oavsett motiv eller förevändning.

Svenska kommittén för kunskap om profeten Muhammad och försvar av islamiska helgedomar anser Sveriges säkerhet och stabilitet som en religiös och social plikt och nödvändighet som fordrar från alla medborgare att inte rubba den eller tolerera att någon slarvar med den.

Svenska kommittén för kunskap om profeten Muhammad och försvar av islamiska helgedomar uppmanar alla till försiktighet och sunt förnuft och med visdom bearbeta orsaken och verkan av sådant enskilt agerande utan överdrifter eller underskattning, utan att förvärra läget eller fördjupa fobin mot någon del av samhället.

/ Sheikh Hassan Moussa

Published in: on 12 december, 2010 at 06:15  Kommentera  
Tags: , , , , ,

Samfundsministern öppnar för statligt stöd till moskébyggen


I onsdags mötte samfundsminister Stefan Attefall (KD) för första gången företrädare för ett femtiotal trossamfund. En fråga som diskuterades var koscher- och halalslakt. Lena Posner-Körösi, ordförande i Judiska centralrådet säger att det handlar om judars och muslimers möjlighet till ett drägligt liv i Sverige.
– Vi måste våga ta i frågan och lyfta diskussionen. Det handlar om religionsfrihet och att vi måste finna vägar att leva tillsammans. Jag hoppas också att andra trossamfund visar solidaritet i frågan.

Stefan Atefall vill vara med och skapa ett regelverk som värnar även om muslimsk och judisk tradition.
– Jag tar gärna ett samtal med jordbruksministern Eskil Erlandsson (C). Det går att hitta en praktisk lösning. Jag har respekt för dem som upplever att den här matfrågan är viktig, för jag tror att det är för enkelt att bara göra det till en djurrättsfråga, säger han.

Vad gäller det i många år stillastående statsbidraget till trossamfund som fått kritik säger Attefall att han öppnar för att utreda både regelverk och nivåer för statligt stöd till trossamfund.
– Staten skulle kunna spela en större roll när det gäller möjligheten för till exempel syriskortodoxa kyrkan och muslimska samfund att bygga sina egna möteslokaler som de är i stort behov av, säger Stefan Atefall.

Han fortsätter och säger att det är ett sätt för staten att hjälpa till och samtidigt bidra till integrationsprocessen.

En av deltagarna på mötet var Helena Benaouda från Sveriges muslimska råd. Hon liksom de andra deltagarna som Tro & Politik talade med är nöjda med mötet och berömmer initiativet. Hon ser ljust på förutsättningarna för fortsatt kontakt med regeringen.
– Den röda tråden på mötet var att hitta någonting gemensamt i de frågor vi diskuterade som vi tillsammans kan arbeta utifrån och det tycker jag gick bra, säger Helena Benaouda, ordförande i Sveriges Muslimska Råd.

Stefan Attefall slår ett slag för de interreligiösa råd som håller på att bildas runt om i Sverige, bland annat i Örebro.
– Det vill jag titta närmare på. Om vi från regeringens sida kan hjälpa till att stödja den typen av verksamhet i fler kommuner, till exempel genom en konferens för att sprida den goda idén, säger han.

troochpolitik.se

Studiegruppen Aguéli


Studiegruppen Aguéli är en islamisk sammanslutning som värnar och främjar kunskapens betydelse för människans utveckling och värdighet. Vår lärare Muhammed (föh) sade: ”De lärdes bläck är värdefullare än martyrernas blod”. Vi betraktar dock inte kunskap som liktydig med ytlig information utan vill också lyfta fram lärandets karaktärsdanande aspekt. Därför föredrar vi ordet bildning för att beskriva gruppens ideal. Med kunskap avser vi inte endast islamisk kunskap, det vill säga studier i den islamiska traditionen, utan all kunskap som kan bidra till människans andliga såväl som världsliga upplysning, upphöjelse och utveckling. Vår lärare sade: ”Sök kunskap ända till Kina”. Människan kan inte leva utan skönhet och hon strävar alltid och överallt efter att försköna sin personlighet och sin omgivning. Alla mänskliga kulturer har uttryckt sig i bild, musik, arkitektur och litteratur, och den islamiska kulturen är inget undantag. Den store läraren sade: ”Gud är skön och älskar skönhet”.

Studiegruppen Aguélis verksamhet vilar på fyra pelare: bildning, kultur, andlighet och politik. Vi arrangerar våra föreläsningar i Uppsala där vi har vårt säte, men medlemmarna besöker också andras föreläsningar, samt kulturella och vetenskapliga evenemang, för att lära och lära ut och knyta vänskapliga kontakter. Studiegruppen är radikal och islamistisk. Vi är radikala i den meningen att vi söker inåt och bakåt i den islamiska traditionen, mot rötterna, radices, för att hämta kraft och inspiration. Allt nytt måste bygga vidare på det gamla och hävdvunna. Såsom trädet är fast rotat i jorden men växer uppåt mot himlen. Vidare är vi islamistiska i den meningen av att vi organiserar oss politiskt på islams grund. Det finns förstås olika sorters islamismer, vilka står för lika många olika sorters visioner och samhällsideal. Studiegruppen Aguéli bejakar den islamiska rörelsens mångfald och vill vara ett forum för respektfylld dialog. Vi är svenska muslimer och vår primära fokus ligger på det svenska samhället. I dialog och samarbete med olika islamiska grupper, men också icke-islamiska, vill vi formulera problem och hitta lösningar som är angelägna för vårt hemland och vårt samhälle. Inom gruppen ser vi mångfalden av åsikter och tolkningar som en tillgång som stimulerar kreativitet och kunskapssökande, men för att kunna bli medlem måste man uppfylla tre mycket grundläggande krav, vilka är 1) tala god svenska, 2) respektera islam, 3) ha en antisionistisk hållning.

Studiegruppen strävar efter att främja fredlig samexistens mellan de shi’itiska och sunnitiska inriktningarna inom islam. Vi utgör tillsammans det islamiska samfundet eller umman och måste lära oss att respektera varandras olikheter och odla en anda av tolerans och broderskap.

Studiegruppen försöker genom sina föreläsningar och studiecirklar uppmuntra medlemmarnas intresse för svenskt språk, svensk kultur och historia. Vi vill att det ska vara lika naturligt att säga att man är en svensk muslim som en egyptisk, turkisk eller bosnisk muslim. Det är genom framväxten av en svensk, muslimsk identitet som vi kan förändra bilden av islam som en invandrarreligion.

En fråga som engagerar oss på både nationell och internationell nivå är frågan om sionismen. I denna fråga är vi radikala i betydelsen kompromisslösa, det vill säga vi erkänner inte Israels rätt att existera och kräver dess omedelbara upplösning. Vi har också en islamistisk hållning i betydelsen att vi verkar för att den nuvarande sionistiska staten ersätts med en arabisk, palestinsk och islamisk stat.

Studiegruppen Aguéli verkar endast inom lagens ramar och uppmuntrar sina medlemmar till laglydighet, god medborgaranda och solidaritet med vårt gemensamma samhälle. Samtidigt förbehåller vi oss rätten att kritisera hur samhället styrs och vilka värderingar som råder, och även att arbeta politiskt för förändringar till det bättre.

Sufismen är islams inre dimension och är helt nödvändig för den sökare som vill vidga sitt medvetande och utveckla sin andliga potential. Den islamiska traditionen består av ett yttre skal och en inre kärna, som är sufismen eller vägen. Skalets uppgift är att skydda kärnan. Båda behövs. Islamismen, den islamiska rörelsen, måste ha kontakt med islams kärna.

Studiegruppen Aguéli är uppkallad efter den svenske konstnären Ivan Aguéli (1869-1917) som också var sufi. Han var konstnär, sufi och politiskt aktivist och utövade alltså islam i alla dess aspekter, vilket gör honom till en utmärkt förebild för oss. Islam måste bejakas i dess helhet. Vi vill fortsätta det som Aguéli påbörjade.

/Mohamed Omar

Läs även Ivan Aguélis manifest från 1904

Published in: on 4 december, 2010 at 03:58  Kommentera  
Tags: , , , ,